Skip to main content

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Właśnie został zakończony pierwszy etap prac zespołu ekspertów, którzy we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przygotowywali zestawienie procedur i zaleceń wspierających rozwijanie procesów cyfryzacji zbiorów muzealnych. Raport zatytułowany: Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie porusza podstawowe zagadnienia i problemy z jakimi muszą zmierzyć się instytucje wdrażające proces digitalizacji. Prezentowane opracowanie nie wyczerpuje całokształtu zagadnień związanych z digitalizacją zabytków, koncentrując się raczej na próbie wskazania rozwiązań i najlepszych praktyk dla beneficjentów WPR Kultura+. Niektóre istotne problemy związane z zastosowaniem technik cyfrowych w muzealnictwie zostały zaledwie zasygnalizowane i oczywiste jest, że poszczególne zakresy tematyczne wymagają kontynuacji prac. Działania takie są planowane przez NIMOZ w okresie obowiązywania WPR Kultura+, czyli do 2015 roku.

Więcej informacji na stronie NIMOZ - http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/digitalizacja

Zaczerpnięte z raportu:

OD REDAKCJI

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach swych statutowych działań wspierających instytucje muzealne w realizacji różnych zadań, przyjął także rolę centrum kompetencji ds. digitalizacji muzealiów w ramach Wieloletniego Projektu Rządowego Kultura+. Realizując uogólnione cele dedykowane dla centrów kompetencji przez Komisje Europejską, podjęto się przygotowania zestawu zalecanych standardów i procedur wspierających wdrożenia i rozwijanie procesów digitalizacyjnych w muzeach. Wypracowanie w tym zakresie wskazówek możliwych do przyjęcia przez różnorodne placówki muzealne jest dość trudne i wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań, w tym zwłaszcza specyfiki gromadzonych zbiorów, a także znajomości aktualnego stadium zaawansowania narzędzi informatycznych i zdobyczy technik obrazowania cyfrowego wykorzystywanych przy digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Dla zapewnienia kompetentnej realizacji zadania podjęta została współpraca z reprezentującymi różne specjalności i kwalifikacje zawodowe ekspertami, którzy równocześnie mają za sobą doświadczenia uczestnictwa w projektach digitalizacji obiektów muzealnych. Zakres rozważań w pracy zespołu uwzględniał szerokie spektrum obiektów znajdujących się pod opieką instytucji muzealnych, poruszał zagadnienia gromadzenia i przechowywania zasobów cyfrowych, a zwłaszcza aktualne zmiany technologiczne w metodach cyfryzacji i archiwizowania danych cyfrowych, także z punktu widzenia ich znaczenia dla udostępniania i promocji zasobów muzealnych. Końcowy dokument bazujący na wnioskach i ustaleniach z prac zespołu ekspertów przedstawia etapy procesu digitalizacji w formule Katalogu Dobrych Praktyk dla cyfryzacji muzealiów. Towarzyszy im wprowadzenie zawierające wnioski i refleksje dotyczące stosowania technologii cyfrowych w muzealnictwie oraz teksty opisujące bardziej szczegółowo różne etapy i zagadnienia związane z wdrażaniem procesów digitalizacji w muzeach.

Podkreślenia wymaga fakt, że niniejsze opracowanie ogranicza się do wskazania rozwiązań i najlepszych praktyk w ramach wyznaczanych przez realizację wskaźników WPR Kultura+ i nie wyczerpuje całokształtu zagadnień związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych. Wyrażamy nadzieję, że kwestie zmian w prawodawstwie, scentralizowanych prac nad terminologią i wieloma innymi zagadnieniami dotyczącymi digitalizacji będą przedmiotem prac kolejnych zespołów eksperckich powołanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

(...) ciąg dalszy w raporcie »

Facebook Comments Box